İMKB Sakarya MTAL Sakarya

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.