Mentorluk Programı

Türkiye için Mesleki Eğitime Tam Destek (METAD) Projesi, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından finansmanı sağlanan ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)- Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü (MTEGM), MESS ve MESS Eğitim Vakfı (MEV) işbirliğinde yürütülen bir projedir.  

Mentorluk, MESS üyesi işletme çalışanları tarafından, mesleki ve teknik eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin, mesleki ve teknik alanda başarı, motivasyon ve inançlarını artırmak için kariyer desteği sağlanan bir programdır. Öğrencilerin okuldan işgücü piyasasına geçişini kolaylaştıracak, kendilerini keşfetmeleri sağlanacaktır. 

 

İşletme METAD Sorumlusu 

MESS üyesi olan işletmelerde çalışan, Program'ın MEV ve okul METAD sorumlusu ile koordinasyonundan sorumlu kişidir.

Görev ve Sorumlulukları:

 • Kendi işletmesi adına sorumlu olacak Mentorleri tespit eder,
 • Görev ve sorumluluklarını belirler,
 • Çalışmalarını takip eder, 
 • Mentorler ile MEV arasındaki iletişimi yürütür
 • Program'ın devamlılığını sağlamaktan sorumludur, 
 • Mentorlerden gelen değerlendirme formlarını raporlar,
 • Programda herhangi bir sorun yaşandığı taktirde MEV yetkilisi ile iletişime geçer.

 

Mentor  

Mentorluk, bilgisini, tecrübesini, aklını paylaşmaya hazır bir bireyin bu değişimi dileyen bir bireyle arasındaki destekleyici ilişkiyi temsil eder. Proje kapsamında Mentor, öğrencilerin kişisel gelişimi için danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren işletme çalışanıdır. 

  

Mentorler, MESS üyesi işletmelerde en az 2 yıl deneyime sahip olan, mesleki ve teknik eğitime inanan çalışanlar arasından, gönüllülük esasına göre işletme METAD sorumlusu tarafından belirlenir ve MEV'e bildirilir. Belirlenen Mentorler 2 gün süren ''Mentorluk'' eğitimine katılırlar. Eğitimden sonra Mentorluk yapmak üzere programa dahil olurlar. Mentorler’in birbirlerini kontrol edebilmeleri, bir Mentor’un gönüllülüğü bırakması veya mentorlerden birinin işten ayrılması durumunda programın aksamasını önlemek için her işletmeden en az iki Mentor olması gerekmektedir. 2 Mentor ile 10 öğrenci eşleşecektir.  Programdan yararlanan öğrenci sayısının artırılması işletmelerdeki Gönüllü Mentor sayısınının artmasına bağlıdır.   

 

Görev ve Sorumlulukları 

 • Program kapsamında sağlanan eğitimlerin tanıtım, paylaşım ve değerlendirme toplantılarına katılmak, 
 • Kendisine bildirilen program kapsamındaki okul METAD sorumlusu ve okul müdürlüğü ile sürekli bağlantıda olmak, koordineli çalışmak, 
 • Programın hedefleri doğrultusunda çerçevesi belirlenmiş Mentorluk desteği vermek, bu kapsamda öğrencilerin kişisel gelişimi için geliştirilmiş uygulamaları gerçekleştirmek, 
 • Okul METAD sorumlusu ile görüşüp ortak uygun zamanları belirlemek, 
 • Program ile ilgili gerekli evrakları doldurmak, raporları hazırlamak ve işletme METAD sorumlusuna iletmek. 

 

Mentorluk eğitimi ile: 

 • Gönüllü Mentorleri programın yapısı ve programda kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile ilgili bilgilendirmek, 
 • Temel mentorluk becerilerini kazandırmak, 
 • Grup yönetimi ve öğrenciler ile etkileşimde karşılaşılabilecek durumlar ile ilgili becerilerin kazandırılması, 
 • Öğrencilerle yürütecekleri buluşmaların içerikleri hakkında bilgilendirmeyi ve onları bu buluşmayı etkili bir şekilde yürütecek donanıma getirmek hedeflenmektedir. 

  

Okul METAD Sorumlusu 

METAD Projesi kapsamında protokol imazalanan okullarda çalışan, Program'ın MEV ve işletme METAD sorumlusu ile koordinasyonundan sorumlu kişidir.

Görev ve Sorumlulukları:

 • Mentorluk Programı’nın duyurulması sağlar.  
 • Öğrencilerin belirlenen kriterlere göre seçilme sürecini takip eder.
 • Buluşmaların zamanında gerçekleşmesini sağlar.
 • Velilerden gerekli izinlerin alınmasında rol oynar.
 • Program süresince Mentorler, MEV ve işletme METAD sorumlusu ile iletişim halindedir.
 • Uygulamalar, yer ve mülakat konusunda Mentorlere destek olur.  

 

 

                                           Mentorluk Programı Amaçları 

  Öğrenciler için

 • Okul devamlılığını artırmak,
 • Meslek edinmelerine destek olmak, 
 • Öğrencilerin karşılarına rol modeller çıkartarak kişisel ve profesyonel gelişimlerine katkıda bulunabilmek,  
 • Meslek lisesi öğrencilerini MESS üyesi işletmelerdeki deneyimli çalışanlar ile buluşturup vizyonlarını genişletmek, 
 • Kişisel gelişim ve farkındalığı artırarak sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek,
 • İleride çalışmak isteyebilecekleri sektörlerde faaliyet gösteren şirketleri tanımalarını sağlamak, 
 • Kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olarak istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına katkı sağlamaktır.

 

İşletme çalışanları için

 • Her pozisyondan özel sektör çalışanın bilgi ve becerilerini kullanarak gönüllülük yapmasını sağlamak, 
 • İşletme çalışanlarının gönüllülük süreçleri boyunca ve sonrasında toplumsal konulara karşı farkındalıklarını artırmak, 
 • Kişisel ve mesleki birikimini mesleki ve teknik alanda öğrenim gören öğrencilere aktarmak, 
 • Kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, 
 • İşletmelerde gönüllülük ve sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine katkı sağlamak, 
 • Mesleki eğitimin geliştirilmesine katkıda bulunabilmektir. 

  

Hedef Kitle: 

Mentorluk Programı METAD Projesi kapsamında okul-işletme işbirliği protokolü imzalanan okullarda 10. ve 11. Sınıfta öğrencisi olan MESS Eğitim Vakfı bursiyerleri programdan faydalanacaklardır. Bursiyer bulunmayan okullarda ise okul yönetimi ile işletme tarafından belirlenen kriterlere göre seçilen öğrenciler programa dahil olabileceklerdir. Programa katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır.

  

 Programın Uygulanışı 

 • Mentoluk programı duyurusu MEV tarafından Okul – İşletme İşbirliği Protokol kapsamındaki işletmelere Ekim 2017'de yapılacaktır.  
 • Programa dahil olmak isteyen işletmeler program gönüllülerini 31 Ekim 2017'de belirlemeli ve MEV’e bildirmelidir.  
 • Aralık 2017 tarihinde 2 günlük Mentorluk eğitimi yapılacaktır. 
 • Protokol kapsamındaki okullarda mentorluk programı duyuruları Kasım 2017 tarihinde yapılacaktır.  
 • Gönüllülük esasına göre öğrencilerin doldurdukları başvuru formları okul tarafından İşletme METAD sorumlularına ve Mentorlere ulaştırılacaktır. 
 • Aralık 2017 tarihinde programa katılacak olan öğrenciler belirlenecektir
 • Başvuru sürecinde MESS bursiyerlerine öncelik tanınacak, bursiyer olmayan öğrenciler ise okul yönetimi ve işletme METAD sorumlusu tarafından belirlenen kriterlere göre seçilecektir(Mentorluk Programı dahilinde işletmeler, işletme prensipleri dahilinde öğrencilere beceri ve muhakeme yeteneği ile ilgili testler yapabileceklerdir)
 • Başvuruların belirlenen kontenjanı aşması durumunda okul yönetimi ve işletme METAD sorumlusu tarafından belirlenen kriterlere göre sıralama veya mülakat uygulanacaktır.   .  
 • Programın ilk uygulaması Şubat 2018 tarihinde okullarda başlayacaktır.  
 • Buluşma günlerini her mentor Okul METAD sorumlusu ile birlikte belirleyecektir ve İşletme METAD Sorumlusuna bildirecektir.  
 • Program, Şubat 2018 ve Haziran 2018 tarihleri arasında 4 buluşma ve 1 sosyal etkinlik olarak uygulanacaktır.  

  

Programın İçeriği

 

10. Sınıf(Kişisel)

11.Sınıf(Sosyal)

İleri Doğru Bir Adım At 

İletişim ve Ekip Çalışması 

Zaman Yönetimi 

Özgeçmiş hazırlama ve Mülakat Teknikleri 

Öğrenmeyi Öğrenme 

Analitik Düşünme 

Sosyal Sorumluluk

İş Etiği 

  

 

İzleme- Değerlendirme 

Program’ın etkinliğinin değerlendirilmesi için uygulama boyunca ön,  ara ve sonuç değerlendirme formları kullanılacaktır. Mentorler’in, her uygulamadan sonra etkinliğin içeriğini ve sonuçlarını raporlamak üzere değerlendirme formlarını doldurması gerekmektedir. Ayrıca öğrencilerle gerçekleştirilecek anketler, Mentorler ve İşletme METAD Sorumlularıyla düzenlenecek toplantılar ile paydaşlardan geri bildirimler alınarak, Program’ın revize edilmesi sağlanacaktır.